ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 700000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 4,858,800 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 3,198,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 4,300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 10,933,527.50 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 9,190,000 บาท
เพิ่มเติม..