ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนเสนานิคม เป็นโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 1242  ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900 

              โรงเรียนเสนานิคมมีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา เป็นที่ดินของเอกชน  ขายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในปี พ.. 2522  ในราคา  2,953,000 บาท และโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนตามหนังสือ กทม.ที่ 9011/1266  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2522

              เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 16  มีนักเรียนทั้งสิ้น 455  คน  มีครู 11 คน  มีนายวุฒิ  วิรมรัตน์  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

              ปี พ.. 2532 แต่งตั้งนางกฤษณา  ภู่นิยม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายวุฒิ ภิรมย์รัตน์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน

              ปี พ..2536  แต่งตั้งนางโสภา สุภาชัย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางกฤษณา   ภู่นิยม ที่เกษียณอายุราชการ

              ปี พ..2541 แต่งตั้งนางชฏา  โกมลวิภาค มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางโสภา   สุภาชัย  ที่เกษียณอายุราชการ

              ปี พ..2544 แต่งตั้ง  นายส่งเสริม  จุลกะเศียน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางชฏา   โกมลวิภาค  ที่เกษียณอายุราชการ

              วันที่  21 ตุลาคม 2547   แต่งตั้ง นางวรรณวิมล   จริตธรรม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายส่งเสริม   จุลกะเศียน    ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง

              วันที่ 16 พฤศจิกายน  2550  แต่งตั้ง นางณัฐกาญจน์  พิชญเดชะ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางวรรณวิมล  จริตธรรม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตดอนเมือง

              วันที่ 12  พฤศจิกายน  2553  แต่งตั้ง นายวีระวุฒิ สืบสมาน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางณัฐกาญจน์  พิชญเดชะ  ที่เกษียณอายุราชการ

              ปัจจุบัน  โรงเรียนเสนานิคม  บริหารงานโดยนางสาวชุมศรี ไพบูลย์กุลกร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,170  คน   
รองผู้อำนวยการ  3  คน  ข้าราชการครูทั้งหมด  61  คน  นักการภารโรง  6  คน  พี่เลี้ยงเด็ก 7 คน   เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน แม่ครัว 6  คน รวมบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น 90 คน