ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจุฑาภัค มีฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัณภัสสา แก้วคำไสย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนภาพร นางแพง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัญญา ยิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา