ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุนันทา ใจจำนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสายใจ ปรางทอง
ครู คศ.2

นางดวงใจ สุวรรณกูฏ
ครู คศ.2

นางสาวรุ้งทอง อรุมชูตี
ครู คศ.2

นางอนุสรา งาเนียม
ครู คศ.2

นางลักษมณ นารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวศรัญญา กาทุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
ครูผู้ช่วย