ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสายใจ ปรางทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนันทา ใจจำนงค์
ครู คศ.3

นางดวงใจ สุวรรณกูฏ
ครู คศ.2

นางสาวรุ้งทอง อรุมชูตี
ครู คศ.2

นางอนุสรา งาเนียม
ครู คศ.1

นางลักษมณ นารัตน์
ครู คศ.1

นางนภีภรณ์ ปัญญา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐปิยพร พรมศร
ครู คศ.1

นางสาวศรัญญา กาทุ่ง
ครูผู้ช่วย