ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วานิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวลักษณ์ นามวิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวขวัญใจ โสไชยยันต์
ครู คศ.2

นางสาวเบญญาภา พรหมแดน
ครู คศ.2

นางสาวลักขณาวงษ์ พุฒพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอรนุชย์ ชุมชน
ครู คศ.1

นางสาวพรรณิดา ภูมิลักษณ์
ครูผู้ช่วย