ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญญาภา พรหมแดน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิรัชฎา เจียมจันทร์
ครู คศ.3

นางพิศมัย ตุ้มคง
ครู คศ.3

นางสาวขวัญใจ โสไชยยันต์
ครู คศ.2

นางเยาวลักษณ์ นามวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวลักขณาวงษ์ พุฒพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอรนุชย์ ชุมชน
ครู คศ.1