ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลักขณาวงษ์ พุฒพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิรัชฎา เจียมจันทร์
ครู คศ.3

นางพิศมัย ตุ้มคง
ครู คศ.3

นางสาวขวัญใจ โสไชยยันต์
ครู คศ.2

นางเยาวลักษณ์ นามวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวเบญญาภา พรหมแดน
ครู คศ.2

นางสาวอรนุชย์ ชุมชน
ครู คศ.1