ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญญาภา พรหมแดน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิรัชฎา เจียมจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพิศมัย ตุ้มคง
ครู คศ.3

นางสาวขวัญใจ โสไชยยันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเยาวลักษณ์ นามวิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวลักขณาวงษ์ พุฒพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอรนุชย์ ชุมชน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0