ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูบรรณารักษ์

นางสาวศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วานิช
ครู คศ.1