ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูบรรณารักษ์

นางสาวศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4