ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นางสายสุนีย์ ขันธ์บุญ

นางเนาวรัตน์ มิ่งขวัญ