ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสายสุนีย์ ขันบุญ

นางเนาวรัตน์ มิ่งขวัญ

นางสร้อยทอง ยุวะบุตร

นางสาวรอกีย๊ะ โสธามาด

นางสุดเอื้อม สุดาดวง