ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายจรัญ รอดบุญ

นายรถ บุญทน

นายสมชาย ขันฤทธิ์

นางสาวโชติรส เสมาทอง

นางอรุณ รอดบุญ

นางวรรดารัตน์ บุญทน