ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายเขียว มิใย

นายสุมิตร หิริโอ

นายจรัญ รอดบุญ

นายรถ บุญทน

นายสมชาย ขันฤทธิ์

นางสาวโชติรส เสมาทอง

นางอรุณ รอดบุญ

นางวรรดารัตน์ บุญทน