ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจินตนา สมพงพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภาสนา หนูนุรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี หินเมืองเก่า
ครู คศ.2

นางสาวรักชนก กระสังข์
ครู คศ.1

นายทองอินทร์ อุดนอก
ครู คศ.1

นางจุฬากาญจน์ มาลีหวล
ครู คศ.2

นางสาวจันทรกานต์ ขำอินทร์
ครู คศ.1