ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทรกานต์ ขำอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรักชนก กระสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภาสนา หนูนุรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี หินเมืองเก่า
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา สมพงพันธ์
ครู คศ.2

นายทองอินทร์ อุดนอก
ครู คศ.2

นายโสภณ มีทรัพย์
ครูผู้ช่วย