ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ วัดโส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี อรัญนาค
ครู คศ.3

นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ
ครู คศ.2

นางสาวอ้อมจิตร์ เพาะบุญ
ครู คศ.2

นางสาวอุษา เทือกสุบรรณ
ครู คศ.2

นางสาวปรียาภรณ์ ขุนนา
ครู คศ.2

นางสาวนงค์นุช วงค์เหง้า
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีพลวัฒน์ สุทธไชย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐปิยพร พรมศร
ครู คศ.1