ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี อรัญนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภานันท์ สินจตุรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ ขุนนา
ครู คศ.2

นางณัฐณิชา เก่งธัญการ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วัดโส
ครู คศ.1

นางสาวนงค์นุช วงค์เหง้า
ครู คศ.1

นางสาวณัฐปิยพร พรมศร
ครู คศ.1