ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี อรัญนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ ขุนนา
ครู คศ.2

นางสาวสุภานันท์ สินจตุรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางณัฐณิชา เก่งธัญการ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วัดโส
ครู คศ.1

นางสาวนงค์นุช วงค์เหง้า
ครู คศ.1