ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววงเดือน จำปี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนารถ เนตรรุ่งวัฒนา
ครู คศ.3

นายกฤษณพล ศรีบูรพา
ครู คศ.2

นางจินตนา หิรัญสุข
ครู คศ.3

นางสาวพุทธชาติ เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาวอรกช จันทร์หอม
ครู คศ.2

นางสาววราลี ภูลสวัสดิ์
ครู คศ.1