ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราลี ภูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนารถ เนตรรุ่งวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางศิรินุช มีนาภินันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายกฤษณพล ศรีบูรพา
ครู คศ.2

นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางจินตนา หิรัญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพุทธชาติ เจริญสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอรกช จันทร์หอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววงเดือน จำปี
ครูผู้ช่วย