ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราลี ภูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนารถ เนตรรุ่งวัฒนา
ครู คศ.3

นางศิรินุช มีนาภินันท์
ครู คศ.3

นายกฤษณพล ศรีบูรพา
ครู คศ.2

นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ครู คศ.3

นางจินตนา หิรัญสุข
ครู คศ.2

นางสาวพุทธชาติ เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาวอรกช จันทร์หอม
ครู คศ.1

นางสาววงเดือน จำปี
ครูผู้ช่วย