ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราลี ภูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตนา หิรัญสุข
ครู คศ.3

นายกฤษณพล ศรีบูรพา
ครู คศ.2

นางสาวพุทธชาติ เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาววงเดือน จำปี
ครูผู้ช่วย

นางภณิชชา บุนนาค
ครู คศ.2

นายธีระยุทธ อินตะนัย
ครูผู้ช่วย