ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเฉลียว ป้อมพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจุฑามาศ พูลลาภ
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี ยิ้มนวล
ครู คศ.2