ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสรินยา อุบลบาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ ยิ่งยวด
ครู คศ.2

นายมานะ แสงทอง
ครู คศ.2

นายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญวิไล สว่างภพ
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ เขลาขุนทด
ครู คศ.1

นายพีระพล ประดับสิน
ครูผู้ช่วย