ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิรันดร์ อยู่ยืนยง
ครู คศ.3

นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์
ครู คศ.2

นางสาวอ้อมจิตร์ เพาะบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอุษา เทือกสุบรรณ
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร กลัดเงิน
ครู คศ.1

นาวสาวพิมพ์มาดา ฉิมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ สุทธไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0