ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นาวสาวพิมพ์มาดา ฉิมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิรันดร์ อยู่ยืนยง
ครู คศ.3

นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร กลัดเงิน
ครู คศ.1