ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอ้อมจิตร์ เพาะบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิรันดร์ อยู่ยืนยง
ครู คศ.3

นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์
ครู คศ.2

นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ
ครู คศ.2

นางสาวอุษา เทือกสุบรรณ
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร กลัดเงิน
ครู คศ.1

นาวสาวพิมพ์มาดา ฉิมมา
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ สุทธไชย
ครู คศ.1