ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพณัฐฏา อุ่มเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจำเนียร สงวนบุญ
ครู คศ.3

นางพัชมน สุภาษี
ครู คศ.2

นางสาวเบญจกร โสทรทวีพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวแสงเดือน สว่างวงศ์
ครู คศ.2

นายสุวัฒน์ จูมาสูง
ครู คศ.2