ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์คำนวณ กนตสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ เตชะชลประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา ใจจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปทีป สุจริตรังษี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนีย์ ขันธ์บุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ พรวัฒนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิจสุดา กิจปานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา วีระภัทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิศมัย กรุยรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดโช ธรรมสถิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตรา สีห์สุริยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชะโอด เกิดพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :